เลขศาสตร์ไพ่ทาโร่ต์

เลขศาสตร์ไพ่ทาโร่ต์

เลขศาสตร์ไพ่ทาโรต์ ชุด Minor Arcana 40 ใบ หรือเรียกว่าไพ่แต้มของธาตุทั้งสี่ (Pip Card)

เลขศาสตร์ไพ่ทาโร่ต์
เลขศาสตร์ไพ่ทาโร่ต์

หมายเลข 1 (Opportunity) หมายถึง การเริ่มต้น การตั้งต้น การริเริ่ม ความดีเลิศ ความยอดเยี่ยม ความเป็นหนึ่ง ความ โดดเด่น ความลำพัง ความเป็นสุดยอด โอกาส จุดเริ่มต้น สิ่งเริ่มแรก ความมหัศจรรย์

หมายเลข 2 (Dual) หมายถึง การควบคู่ การผสมผสาน ความลงตัว ความเป็นคู่ ความเป็นรอง การร่วมกัน ความใกล้เคียง ความคล้ายคลึง ความสมดุล ความเชื่อมโยง สิ่งที่เพิ่มขึ้น การแบ่งแยก ความสัมพันธ์ ความสำคัญเท่าเทียมกัน

หมายเลข 3 (Productivity) หมายถึง การก้าวหน้า การสื่อกลาง การพัฒนา การประสาน การดำเนิน การปฏิบัติ ความชัดเจน ความเข้าใจ แผนการ ผลลัพธ์ สิ่งที่ปรากฏขึ้น ความวิวัฒนาการ สิ่งสืบเนื่อง

หมายเลข 4 (Stability) หมายถึง การคงที่ การคงตัว ความมั่นคง การก่อตั้ง การก่อตัว รากฐาน ความหยุดนิ่ง ความพึงพอใช้ ความพอเพียง ความอยู่ตัว ความแข็งแรง ความเป็นรูปเป็นร่าง

หมายเลข 5 (Instability) หมายถึง ความไม่ลงตัว ความไม่ครบถ้วน ความขาดๆเกินๆ ความไม่สมดุล ความขัดแย้ง ความไม่เท่าเทียม ความไม่มั่นคง การปะทะ การเปลี่ยนแปลง การผันแปร ความพยายามกลายสภาพ

หมายเลข 6 (Flexibility) หมายถึง ความถ่ายเท ความสงบ การคล้อยตาม การร่วมพลัง การดำเนิน ความเป็นพลัง การผ่านพ้น การเห็นผลจากการดำเนินที่ผ่านมา การเข้าสู่สภาวะปรกติ การได้รับผลจากที่ผ่านมา ความคล่องตัว

หมายเลข 7 (Psychology) หมายถึง ความเป็นโชค ความเป็นโอกาส ช่องทางการพลิกแพลง การใช้สติปัญญา ความฉลาด การหลบหลีก สถานการณ์เฉพาะหน้า การดำเนินการที่มากขึ้น ความตั้งใจที่จะกระทำต่อ ช่องทางโอกาสที่จะดำเนินรูปแบบใหม่ ความมหัศจรรย์

หมายเลข 8 (Activity) หมายถึง การหมุนเวียน พละกำลัง การยกระดับ ความมากมาย การเพิ่มพูน การเพิ่มขึ้น การงอกเงย การทวีคูณ การแตกแขนง การดำเนินการอันรวดเร็ว การแตกตัวเพิ่มขึ้นสูง

หมายเลข 9 (Totality) หมายถึง ความใกล้สมบูรณ์ การใกล้เสร็จสิ้น ความพึงพอใจ ความเต็มที่ การขาดบางสิ่งบางอย่างการใกล้ถึงระยะเวลา การถึงแก่ช่วงเวลาอันควร การพอเพียง การรวบรวมทั้งหมด การมีสิ่งที่มากจนเพียงพอ การสะสมมามาก

หมายเลข 10 (Finality) หมายถึง จุดจบ การสิ้นสุดและเริ่มต้นใหม่ การสุดความสามารถ ความเต็มกำลัง ความสมบูรณ์ การครบวงจร ความครบถ้วน ความมากมายเกินที่จะรับได้ การถึงระดับสูงสุด การถ่ายทอด การสืบทอด

Leave a Replay